เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบหมายให้นายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาจากองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้นำและพัฒนาองค์กรให้เกิดความร่วมมือ มีเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศ แสดงถึงพลังของสมาพันธ์นักศึกษาที่เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง

Read more

กิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

Read more

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ 0374/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานและอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง“ทักษะที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน” การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

Read more

ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในการเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติ ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

Read more

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาผู้สนใจทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาผู้สนใจทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น

Read more

ประกาศ รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จาก UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จาก UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023 https://greenmetric.ui.ac.id/

Read more

อธิการบดี มรภ.เลย ให้โอวาทนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา มรภ. กลุ่มอีสาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวให้โอวาทและมอบเสื้อกีฬาแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2566 โดยนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more
thThai