บุคลากร

นายลำพูน  แสนหล้า
ตำแหน่ง นักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา

 

นายชัยวิชิต  ฉิมลี
ตำแหน่ง นักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา

นายขวัญชัย  นพรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประทวน  เนตรแสงศรี
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวสุพิน  พลดาหาร
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาววนิดา  ศิริภักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตนชนก  พุทธมาตย์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุภาวดี  เณรพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุรีย์ภรณ์  บุตรดีสุวรรณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH