รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง        ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๒๖  กันยายน  – ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  และกำหนดสอบคัดเลือกนักศึกษา      โดยการสัมภาษณ์  ในวันพุธที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๕   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  จำนวน  ๒  คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นางสาวอารียา       พุทธมาตย์    สาขาวิชาการบัญชี                          ชั้นปีที่  ๑
  • นางสาวสุพรรัตน์   พลเยี่ยม      สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       ชั้นปีที่  ๓

ลำดับสำรอง  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นางสาวพรรณภษา ธรฤทธิ์   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      ชั้นปีที่  ๓  สำรองอันดับ  ๑
  • นางสาวโยธกา  จรหม่าน        สาขาวิชาภาษาไทย                       ชั้นปีที่  ๓  สำรองอันดับ  ๒
  • นายปรวิชญ์   โง่นหงษ์           สาขาวิชานิติศาสตร์                     ชั้นปีที่  ๔  สำรองอันดับ  ๓
  • นางสาวจิรนันท์  แก้ววงษา    สาขาวิชาชีววิทยา                         ชั้นปีที่  ๒  สำรองอันดับ  ๔
  • นายชนวีร์  พันธ์ด้วง               สาขาวิชานิติศาสตร์                     ชั้นปีที่  ๓  สำรองอันดับ  ๕

ในการนี้  ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕    ลำดับที่  ๑ – ๒  รายงานตัวเพื่อกรอกแบบฟอร์มประวัติผู้รับทุนฯ ที่ห้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์และจะเรียกนักศึกษาตามรายชื่อลำดับสำรองถัดไปเข้ารายงานตัว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *