กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและให้โอวาท โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพัฒนานักศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะด้านต่างๆที่สำคัญจำเป็น ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอนาคต
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 2 รุ่น ตามเวลา ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย ในเวลา 09.30 – 12.00 น. และรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย ในเวลา 13.00 – 17.00 น. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถิต ผลทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ เรื่อง “วิชาการ สู่ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *