ระบบเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา ทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าระบบ เพื่อบันทึกกิจกรรมที่ตนเองได้เข้าร่วมตลอดปีการศึกษา เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถขอใบทรานสคริปท์(Transcript) กิจกรรม เพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ทำแฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ กับหน่วยงาน รัฐ เอกชน ต่างๆได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เข้าระบบ คลิก >> http://act.lru.ac.th/std_System/ และสามารถสแกน QR

Read more

กิจกรรม “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ครู-อาจารย์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เปรียบได้ดั่งพ่อแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนปัญญาให้กับศิษย์ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าศิษย์นั้นขอเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยตรง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น.  ผศ.ดร.เชาว์

Read more

ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1.วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  ณ

Read more

กำหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

กำหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐

Read more

ประกาศการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ดังนี้ คลิกอ่านประกาศการแข่งขันประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ภาคปกติ 2561

Read more

อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่

Read more

อธิการบดี มอบนโยบายกาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้นโยบายแก่นักศึกษารุ่นพี่ในการเป็นพี่เลี้ยงน้องใหม่และกำกับดูแลน้องใหม่ ตามมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่ ที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

อบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ โดยมีผู้บริหาร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน”ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน” นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560 ***สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น

Read more

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกชมภาพกิจกรรม

Read more