อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรับรู้สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more