กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30-17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานรวมทั้งการจัดระบบให้บริการและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้มีบุคลากรหน่วยงานองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา ร่วมประชุม

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการ วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กิจกรรมภายในงานภาคเช้า

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและให้โอวาท โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา

Read more

กิจกรรมโครงการ“วัคซีนใจ ในวัยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ปี 2565

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“วัคซีนใจ ในวัยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ปี 2565 สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 16.40 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน

Read more

ภาพบรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และบรรยาพิเศษ เรื่องทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 17

Read more
thThai