กิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีฯ ในการจัดกิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม

Read more

โครงการราชภัฏเลยจิตอาสา พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีฯ ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชภัฏเลยจิตอาสา

Read more

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.20 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Read more

การอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

การอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 17.30

Read more

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

Read more

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอภิชา ชั้น 3

Read more

โครงการปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ LRU Green University 2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา นำบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และจากสาขาวิชาต่างๆ จากทั้ง 5 คณะ จำนวน ประมาณ 152 คนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี

Read more

ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาจากองค์กรกิจกรรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพิธีเปิด วันที่ 20

Read more

ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.09 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา ร่ยวมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย ภายใต้โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตในสถาบันอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more
thThai