การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ เข้าระบบ DSL เพื่อยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืม และจัดส่งเอกสารประกอบ การพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑.ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ กยศ.Connect ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS) ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
๒. หลักฐานประกอบการพิจารณาให้ขอกู้ยืมฯ ดังนี้
๒.๑ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ผู้กู้ยืม , ผู้ยื่นความประสงค์ค้ำประกัน , ผู้ปกครอง และผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ผู้กู้ยืมถ่ายภาพเก็บไว้ไฟล์รูปภาพ เตรียมนำส่งกองทุน กยศ.ในระบบ DSL
๒.๒ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.๑๐๒) พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ โดยให้ผู้กู้ยืมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นไฟล์รูปภาพ เตรียมนำส่งกองทุน กยศ.ในระบบ DSL
๒.๓ หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือรองคณบดี (กยศ.๑๐๓)
๒.๔ ใบรายงานผลการศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ (พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด)
๒.๕ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (ใบทรานสคริปต์ กิจกรรม) ที่พิมพ์จากระบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
๒.๖ หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (รับรองโดยคณะที่ผู้กู้ยืมสังกัด)
หมายเหตุ : เอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th หรือ www.facebook.com : กยศ.กรอ.LRU
๓. กำหนดส่งแบบคำยืนยันและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งเอกสารได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ ในระหว่างวันที่ ๑ –๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ และการลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ให้ติดตามผลการพิจารณา ผ่านระบบ DSLด้วยรหัสผ่านของผู้กู้ยืม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ทางเวปไซต์ www.std.lru.ac.th หรือ www.facebook.com : กยศ.กรอ.LRU อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินดังกล่าว

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH