บรรยากาศอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา มรภ.เลย

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมจำนวน 200 คน ตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ราชภัฏวิศวกรสังคม” ซึ่งกิจกรรมในวันแรก วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีการบรรยาย หัวข้อ“โคก หนองนา โมเดล พัฒนาชุมชน ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประชุมและกิจการพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกทักษะการตั้งคำถามจนเป็นอุปนิสัย กิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกจัดระบบข้อมูล สะท้อนคิด สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปปรับใช้ในการลงวิเคราะห์ชุมชน กิจกรรมฟ้าประทาน ฝึกทักษะพื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม ฝึกการแยกแยะ Objective data และ Subjective data วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี และกิจกรรมในวันที่สอง วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมไทม์ไลน์ ฝึกการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมาย ผ่านการศึกษาข้อมูลตามลำดับเวลา สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี จากนั้นเป็นการวางแผนการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่หน่วยงาน นำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่ละหน่วยงาน และปิดโครงการ

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดและขยายผล การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมที่ได้ดำเนินการมาแล้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จากระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขยายผลระดับระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และการจัดในครั้งนี้เป็นการการขยายผลต่อยอด ในระดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย เพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับคณะ และสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยต่อไป
คณะผู้จัดทำโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมภายใน และสร้างทักษะวิศวกรทั้ง 4 ประการ คือ 1. ทักษะการ คิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2. ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา 3. ทักษะการทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา 4. ทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน และจัดทำแผนขับเคลื่อนวิศวกรสังคมระดับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *