กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

Social Share

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ดาวน์โหลดกำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายชุดนักศึกษา<<

รุ่นที่ 1
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
เวลา 07.00 -17.00 น.
ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562
เวลา 07.00 -17.00 น.
ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะวิทยาการจัดการ

 

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *