มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา

Social Share

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษามอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ให้ครอบครัวผู้ปกครองของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *