ผู้บริหาร

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

นางสาวขนิษฐา  หาระคุณ
ตำแหน่ง  รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

นายวิทูรย์  เลี้ยงรักษา

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

 

นางสาวณิชนันทน์  จงใจสิทธิ์
ตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

 

นางเยาว์ธิดา  รัตนพลแสน
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 

นายอภิเดช  โยชน์เยื้อน
ตำแหน่ง  ห้วหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 

ผศ.วิรยา  วิฑูธีรศานต์
ตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้างานสุขภาพและอนามัย

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วง ธันวาคม 2563 – พศจิกายน 2564 ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อน จึงสำรวจข้อมูลความต้องการที่เข้าร่วม ขอความกรุณาทุกท่านตอบข้อมูลโดยด่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน   คลิกกรอกข้อมูลที่นี่

มูลนิธิกรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” 2563 อ่านรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1yXhRPNaw0922hiLlDaF2hB4weMcX9-xN/view?usp=sharing

องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (วันซ้อมพิธี วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 (วันพิธีจริง วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 ) ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การให้ชั่วโมงจิตอาสา มีดังนี้ บริจาคผ่าน จะได้ 3 ชั่วโมง หากบริจาคไม่ผ่าน จะ ได้ 1 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<