กิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วิชาการ สู่ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒)

กิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วิชาการ สู่ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒)
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล (ออนไซต์) ได้ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง ๓ เครดิต
รุ่นที่ ๑ ภาคเช้า คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐น. (ลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ณ หน้าหอประชุมขุมทองวิไล)
รุ่นที่ ๒ ภาคบ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(ลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หน้าหอประชุมขุมทองวิไล)
หมายเหตุ : พักเบรกภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น. พักเบรกภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๒๐ น.
๑.นักศึกษาแต่งกายชุดเฟรชชี่ รองเท้าหุ้มส้น สุภาพเรียบร้อย
๒.ระหว่างการเข้าร่วมอบรมให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องความปลอดภัย และเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH