งานให้คำปรึกษาและแนะแนว

งานให้คำปรึกษาและแนะแนว ให้บริการ ดังต่อไปนี้

-บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

-บริการทดสอบทางด้านจิตวิทยา

-บริการส่งเสริมสุขภาวะและศักยภาพ

วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ได้รับบริการ  เพื่อช่วยให้นักศึกษาและผู้รับบริการทั่วไปสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของตน  การรายงานผลการให้บริการในแต่ละภาคการศึกษา เป็นการติดตามผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทำให้การบริการเกิดคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องในการทำงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป

โครงสร้างงานให้คำปรึกษาและแนะแนว

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2563

การให้บริการปรึกษาโดยศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2562  มีผู้มารับบริการ 16 คน  และตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ จำนวน 16 คน มีรายละเอียดของการประเมิน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
2.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

เพศ  ผู้รับบริการให้คำปรึกษาปีการศึกษาที่ 2563  (ข้อมูลเฉพาะผู้ตอบแบบประเมิน) เป็นเพศชาย จำนวน 2 คน (ร้อยละ 12.50) เพศหญิง จำนวน 14 คน (ร้อยละ 87.50)

                        ตาราง  1   จำนวนและร้อยละของผู้รับบริการให้คำปรึกษา จำแนกตามเพศ

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

2

12.50

หญิง

14

87.50

รวม

16

100

            สถานภาพ   ผู้รับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษา จำนวน 16 คน (ร้อยละ 100) 

 

                        ตาราง  2   จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับบริการ จำแนกตามสถานภาพ

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ศิษย์เก่า

อื่นๆ

16

100

รวม

16

100

     

2.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของรับบริการให้คำปรึกษา

                จากผู้ตอบแบบประเมินผลการรับบริการ จำนวน 16 คน มีความคิดเห็นต่อการรับบริการแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านผู้ให้คำปรึกษา และด้านคุณภาพการให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้

 

ตาราง  3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คำปรึกษา

 

การประเมินผลความพึงพอใจ

 (N = 16)

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

    

1

มีขั้นตอนกระบวนการดำเนินการชัดเจน

4.76

.44

95.20

มากที่สุด

2

มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน

4.62

.59

92.40

มาก

3

การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการชัดเจน

4.76

.44

95.20

มากที่สุด

ด้านผู้ให้คำปรึกษา

 

 

 

 

4

ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา

4.48

.51

89.60

มาก

5

กระตือรือร้นเอาใจใส่ และพร้อมในการให้บริการ

4.95

.22

99.00

มากที่สุด

6

มีเทคนิควิธีในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

4.57

.51

91.40

มากที่สุด

ด้านคุณภาพการให้บริการ

  7    ได้รับประโยชน์จากการรับบริการให้คำปรึกษา        เช่น ความสบายใจ เข้าใจปัญหาตนเองอย่างแท้จริง

  8    ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ/เลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้

4.95

4.67

.22

.48

99.00

93.40

มากที่สุด

มากที่สุด

ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการรับบริการ

4.73

.19

94.60

มากที่สุด

ผลการประเมินในภาพรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ด้านผู้ให้คำปรึกษา และด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.73 (ร้อยละ 94.60) 

3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ

– ควรมีช่องทางขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

ห้องให้คำปรึกษา

ห้องให้คำปรึกษา

ห้องให้คำปรึกษา

สถานที่ติดต่อ

งานให้คำปรึกษาและแนะแนว ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดต่อ/โทรปรึกษา

ผศ.อภิเดช  โยชน์เยื้อน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

โทรศัพท์  095-169–4627

ผศ.ปวีณา  เที่ยงพรม   อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

โทรศัพท์  095 -169 -7775

อาจารย์ปารีญา  ราพา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

โทรศัพท์  093-372-2481

นายประทวน  เนตรแสงศรี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 063-054-5298

thThai