กีฬานักศึกษาหอพักใน 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ หอพักหญิงจันทน์ผา  กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องใหม่ หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

บรรยากาศทำบุญตักบาตรหอพักใน 2561

เวลา 07.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ หอพักหญิงจันทน์ผา  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

นักศึกษาหอพักใน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เวลา ๑๓.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักใน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักศึกษาหอพักใน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 145

Read more

ประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับทราบแนวนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ในการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา

Read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๓ หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา หอพักหญิงอินทนิลและหอพักชายภูหอ หอพักที่เปิดรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ (๑) หอพักหญิงจันทน์ผา ชั้น ๒ และชั้น ๓  จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ ๗๒ คน

Read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักใน (หอพักหญิง)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาหญิง ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๑ หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา

Read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักหอใน(หอพักหญิง)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักหอใน(หอพักหญิง)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ DormitoryLRU รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานหอพัก ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

Read more