สกอ.และผู้แทนองค์กรคนพิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีทั้ง ๕ คณะ พร้อมรองคณบดี

Read more

มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษามอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ให้ครอบครัวผู้ปกครองของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

Read more