รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าอยู่หอพักใน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  จำนวน  ๕  หอพัก  ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา  หอพักหญิงอินทนิล หอพักหญิงดอกคูณ หอพักชายภูหลวง และหอพักชายภูหอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑

Read more

การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบe-Studentloanผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทุกประเภท  ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ  เข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืม และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทุกประเภท ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ >>คลิกอ่านรายละเอียด >>ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.ฯ 

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดาวน์โหลดกำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายชุดนักศึกษา<< รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล -คณะครุศาสตร์

Read more

มรภ.เลย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันนี้ (20 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big

Read more

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0029/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 >>คลิกอ่านรายละเอียดประกาศฯ

Read more

บรรยายและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2561-2562

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งมี คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เชาว์ อินใย 

Read more

บรรยากาศกิจกรรม ชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      

Read more

บรรยากาศทำบุญตักบาตร “วันราชภัฏ”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89

Read more