บรรยากาศอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา มรภ.เลย

Social Share

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมจำนวน 200 คน ตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ราชภัฏวิศวกรสังคม” ซึ่งกิจกรรมในวันแรก วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีการบรรยาย หัวข้อ“โคก หนองนา โมเดล พัฒนาชุมชน ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประชุมและกิจการพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกทักษะการตั้งคำถามจนเป็นอุปนิสัย กิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกจัดระบบข้อมูล สะท้อนคิด สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปปรับใช้ในการลงวิเคราะห์ชุมชน กิจกรรมฟ้าประทาน ฝึกทักษะพื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม ฝึกการแยกแยะ Objective data และ Subjective data วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี และกิจกรรมในวันที่สอง วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมไทม์ไลน์ ฝึกการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมาย ผ่านการศึกษาข้อมูลตามลำดับเวลา สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี จากนั้นเป็นการวางแผนการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่หน่วยงาน นำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่ละหน่วยงาน และปิดโครงการ

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดและขยายผล การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมที่ได้ดำเนินการมาแล้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จากระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขยายผลระดับระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และการจัดในครั้งนี้เป็นการการขยายผลต่อยอด ในระดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย เพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับคณะ และสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยต่อไป
คณะผู้จัดทำโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมภายใน และสร้างทักษะวิศวกรทั้ง 4 ประการ คือ 1. ทักษะการ คิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2. ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา 3. ทักษะการทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา 4. ทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน และจัดทำแผนขับเคลื่อนวิศวกรสังคมระดับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

มูลนิธิกรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” 2563 อ่านรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1yXhRPNaw0922hiLlDaF2hB4weMcX9-xN/view?usp=sharing

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564

งานหอพักใน รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 หอพัก ดังนี้ หอพักหญิงจันทน์ผา , หอพักหญิงอินทนิล ,หอพักหญิงดอกคูณ หอพักชายภูหอ , หอพักชายภูหลวง , หอพักชายภูเรือ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าห้องพักจะเต็ม หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่เบอร์  042-808013 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

ดาวน์โหลด  หนังสือมอบตัวและยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด  อัตราค่าธรรมเนียมเงินบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหาย

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ    ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะวิทยาการจัดการ                                                                                     หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษา