บรรยากาศอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา มรภ.เลย

Social Share

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมจำนวน 200 คน ตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ราชภัฏวิศวกรสังคม” ซึ่งกิจกรรมในวันแรก วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีการบรรยาย หัวข้อ“โคก หนองนา โมเดล พัฒนาชุมชน ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประชุมและกิจการพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกทักษะการตั้งคำถามจนเป็นอุปนิสัย กิจกรรมนาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่นฝึกจัดระบบข้อมูล สะท้อนคิด สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปปรับใช้ในการลงวิเคราะห์ชุมชน กิจกรรมฟ้าประทาน ฝึกทักษะพื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม ฝึกการแยกแยะ Objective data และ Subjective data วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี และกิจกรรมในวันที่สอง วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม และแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมไทม์ไลน์ ฝึกการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมาย ผ่านการศึกษาข้อมูลตามลำดับเวลา สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรม วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ นายทรัพย์อนันต์ พละบุตร ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์ นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล และนายชัยวิชิต ฉิมลี จากนั้นเป็นการวางแผนการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่หน่วยงาน นำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม และการขยายผลวิศวกรสังคม ของแต่ละหน่วยงาน และปิดโครงการ

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดและขยายผล การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมที่ได้ดำเนินการมาแล้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จากระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขยายผลระดับระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และการจัดในครั้งนี้เป็นการการขยายผลต่อยอด ในระดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย เพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับคณะ และสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยต่อไป
คณะผู้จัดทำโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมภายใน และสร้างทักษะวิศวกรทั้ง 4 ประการ คือ 1. ทักษะการ คิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2. ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา 3. ทักษะการทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา 4. ทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน และจัดทำแผนขับเคลื่อนวิศวกรสังคมระดับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

แนะนำเพื่อนมาตรวจเช็คสุขภาพใจ www.checkin.dmh.go.th
MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

📌📌ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมอบรม Live stream ผ่านทาง Youtube
เรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
📌วันที 25 ส.ค. 2564 (14:30-16:00) เรื่อง:พื้นฐานของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO)
📌วันที 26 ส.ค. 2564 (15:30-17:00) เรื่อง:จัดการทีมและธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Workspace
📌วันที 27 ส.ค. 2564 (10:30-12:00) เรื่อง:ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์ด้วย e-commerce
📌วันที่ 1 ก.ย. 2564 (14:00-15:30) เรื่อง:การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Content Marketing
📌วันที่ 3 ก.ย. 2564 (10:30-12:00) เรื่อง:เชื่อมต่อกับลูกค้ามากขึ้นด้วย Google My Business
📌📌สมัครรับลิงค์เข้าชมได้ที่ http://bit.ly/SaphanDigital-live-Register
*หมายเหตุข้อที่ถามว่า “ท่านรู้จักโครงการ Saphan Didigital ได้อย่างไร*”
รบกวนกดเลือกช่องแรก “ทีมงาน saphan digital” ชื่อทีมงาน นุ่มนิ่ม อาทิตยา นะคะ หรือหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสอบถามนิ่มได้เลยนะคะ โทร. 0948974291
📌📌นักศึกษาสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมและเครดิตกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่ตนเองเรียนตามหลักสูตร
📌📌ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้เกียรติบัตรจากทางโครงการ ซึ่งทางทีมงาน จะส่งให้ทางอีเมล์ของท่านหลังจากอบรมเสร็จสิ้นตามเงื่อนไข

กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564