โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิศวกรสังคม

Social Share

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติ โดยได้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิศวกรสังคมให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน
ทั้งนี้ การสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังเป็นการแสดงพลังนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม ซึ่งจะมีคณาจารย์คณะต่างๆคอยให้คำแนะนำในลักษณะ coaching เพื่อสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต




ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

มูลนิธิกรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” 2563 อ่านรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1yXhRPNaw0922hiLlDaF2hB4weMcX9-xN/view?usp=sharing

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564

งานหอพักใน รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 หอพัก ดังนี้ หอพักหญิงจันทน์ผา , หอพักหญิงอินทนิล ,หอพักหญิงดอกคูณ หอพักชายภูหอ , หอพักชายภูหลวง , หอพักชายภูเรือ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าห้องพักจะเต็ม หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่เบอร์  042-808013 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

ดาวน์โหลด  หนังสือมอบตัวและยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด  อัตราค่าธรรมเนียมเงินบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหาย

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ    ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะวิทยาการจัดการ                                                                                     หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษา