การประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

Social Share

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานการประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกโครงการหนึ่ง โดยผ่านเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะครุศาสตร์ บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาการจัดการ และบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดประกวดและสังเคราะห์โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า เป็นกรรมการตัดสิน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการเชื่อมโยงการปรับปรุงการปฏิบัติสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000.-บาท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500.-บาท ได้แก่คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000.- บาท ได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  =คลิกชมภาพกิจกรรม=ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วง ธันวาคม 2563 – พศจิกายน 2564 ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อน จึงสำรวจข้อมูลความต้องการที่เข้าร่วม ขอความกรุณาทุกท่านตอบข้อมูลโดยด่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน   คลิกกรอกข้อมูลที่นี่

มูลนิธิกรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” 2563 อ่านรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1yXhRPNaw0922hiLlDaF2hB4weMcX9-xN/view?usp=sharing

องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (วันซ้อมพิธี วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 (วันพิธีจริง วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 ) ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การให้ชั่วโมงจิตอาสา มีดังนี้ บริจาคผ่าน จะได้ 3 ชั่วโมง หากบริจาคไม่ผ่าน จะ ได้ 1 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<