การประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

Social Share

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานการประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกโครงการหนึ่ง โดยผ่านเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะครุศาสตร์ บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาการจัดการ และบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดประกวดและสังเคราะห์โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า เป็นกรรมการตัดสิน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการเชื่อมโยงการปรับปรุงการปฏิบัติสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000.-บาท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500.-บาท ได้แก่คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000.- บาท ได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  =คลิกชมภาพกิจกรรม=ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

แนะนำเพื่อนมาตรวจเช็คสุขภาพใจ www.checkin.dmh.go.th
MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

📌📌ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมอบรม Live stream ผ่านทาง Youtube
เรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
📌วันที 25 ส.ค. 2564 (14:30-16:00) เรื่อง:พื้นฐานของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO)
📌วันที 26 ส.ค. 2564 (15:30-17:00) เรื่อง:จัดการทีมและธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Workspace
📌วันที 27 ส.ค. 2564 (10:30-12:00) เรื่อง:ขายสินค้าของคุณทางออนไลน์ด้วย e-commerce
📌วันที่ 1 ก.ย. 2564 (14:00-15:30) เรื่อง:การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Content Marketing
📌วันที่ 3 ก.ย. 2564 (10:30-12:00) เรื่อง:เชื่อมต่อกับลูกค้ามากขึ้นด้วย Google My Business
📌📌สมัครรับลิงค์เข้าชมได้ที่ http://bit.ly/SaphanDigital-live-Register
*หมายเหตุข้อที่ถามว่า “ท่านรู้จักโครงการ Saphan Didigital ได้อย่างไร*”
รบกวนกดเลือกช่องแรก “ทีมงาน saphan digital” ชื่อทีมงาน นุ่มนิ่ม อาทิตยา นะคะ หรือหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสอบถามนิ่มได้เลยนะคะ โทร. 0948974291
📌📌นักศึกษาสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมและเครดิตกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่ตนเองเรียนตามหลักสูตร
📌📌ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้เกียรติบัตรจากทางโครงการ ซึ่งทางทีมงาน จะส่งให้ทางอีเมล์ของท่านหลังจากอบรมเสร็จสิ้นตามเงื่อนไข

กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564