การประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

Social Share

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานการประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกโครงการหนึ่ง โดยผ่านเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะครุศาสตร์ บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาการจัดการ และบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดประกวดและสังเคราะห์โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า เป็นกรรมการตัดสิน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการเชื่อมโยงการปรับปรุงการปฏิบัติสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000.-บาท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500.-บาท ได้แก่คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000.- บาท ได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  =คลิกชมภาพกิจกรรม=ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ขอเชิญนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จองเข้าร่วมอบรม “ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ”
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา เรื่อง “ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ” ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่สนใจ ซึ่งรับจำนวนจำกัด 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน เท่านั้น (รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ) (รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ) เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงให้ผู้สนใจดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มสำรวจตามรายละเอียดนี้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดโครงการต่อไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFIadtaftW8TPMO82kFYPi_zWhi5ccuC60o8Ro6dyzkrBKA/viewform