กิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Social Share

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ลำห้วยหย่อง บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” …. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมด้วยนางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 และคณะ นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้าเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยตามแนวลำคลอง และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป 

ด้านนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลำน้ำริมคลองเกิดความตระหนัก รู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาลำน้ำลำคลอง ซึ่งในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นจิตอาสาได้ดำเนินการพัฒนาลำน้ำคูคลองอย่างต่อเนื่องในแนวทางต่างๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และสามารถต่อยอดขยายผลโดยนำวัชพืชจากน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยการใช้วิถีชีวิตริมน้ำที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ต่อยอดสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยจังหวัดเลยได้คัดเลือกชุมชนบ้านนาซ่าว บริเวณลำห้วยหย่อง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน เป็นต้นแบบ
ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำห้วยหย่อง เดินรณรงค์ตามถนนในหมู่บ้าน เลียบลำห้วยหย่องและสิ้นสุดที่ ศาลเจ้าปู่นาซ่าว ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และให้คำมั่นว่า จะ “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” และดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้มีสภาพดีขึ้น ต่อไป  >>ชมภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0178/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย (ชุดครุย) ของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ซึ่งได้ดำเนินการประสานและสั่งตัดชุดครุยบัณฑิต เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งกำหนดวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สั่งตัด (ซื้อ) ชุดครุยไว้กับมหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น โดยขอให้บัณฑิตหรือตัวแทนนำเอกสารใบชำระเงิน การจองชุดครุย มาติดต่อรับชุดครุยกับร้านอลังการ ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากพ้นกำหนดจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แจ้งถึงนักศึกษาใหม่ ปี 2563  กองพัฒนานักศึกษายกเลิกปฐมนิเทศน้องใหม่ และยกเลิกกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2563   รอมาเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/63 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นะครับ
เนื่องจากสถานการณ์ Coronavirus (COVID-19)

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

 

 

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/คลิปวีดิทัศน์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BGB02ysrrjfJjXQ_0d5P6TMTLHmhIm2U

31 พฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก” อยากให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง ทั้งภายในมหาวิทยาลัย บ้านหรือสถานที่ชุมชนต่างๆ และอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพและคนรอบข้าง

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย