เชิญชวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำ

Social Share

เชิญชวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 เข้าร่วมกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
กิจกรรมภายในงาน >>สมัครงานกับนายจ้างผู้ประกอบการ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย การอบรมและติวสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ของ ก.พ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *