“ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561

Social Share

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562
โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และ
ใบสมัครได้ตามไฟล์บนหน้าเว็บนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2561
คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

มูลนิธิกรุงศรี ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” 2563 อ่านรายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1yXhRPNaw0922hiLlDaF2hB4weMcX9-xN/view?usp=sharing

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564

งานหอพักใน รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 หอพัก ดังนี้ หอพักหญิงจันทน์ผา , หอพักหญิงอินทนิล ,หอพักหญิงดอกคูณ หอพักชายภูหอ , หอพักชายภูหลวง , หอพักชายภูเรือ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าห้องพักจะเต็ม หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่เบอร์  042-808013 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

ดาวน์โหลด  หนังสือมอบตัวและยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด  อัตราค่าธรรมเนียมเงินบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหาย

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ    ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30-17.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะวิทยาการจัดการ                                                                                     หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษา