มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Social Share

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นเงินจำนวน 1,000,000.-บาท และมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound lab Room จำนวน 100 ชุด   และปีการศึกษา 2561 มอบทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 1,000,000.-บาท มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายหอพัก ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ทุน คือ นางสาวยุวดี ลีรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *