นักศึกษาหอพักใน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Social Share

เวลา ๑๓.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาหอพักใน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักศึกษาหอพักใน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 145 คน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆหอพักใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *