ประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Social Share

เวลา ๐๙.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับทราบแนวนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ในการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *