รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักใน (หอพักหญิง)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Social Share

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาหญิง ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๑ หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๑๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

คลิกอ่านประกาศรับสมัครนศ.เข้าอยู่หอพักใน-ปีการศึกษา-1-2561

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ DormitoryLRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *