บรรยายความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ก่อนออกสู่สถานประกอบการ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และบรรยายความรู้ที่เป็นประโยชน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ก่อนออกสู่สถานประกอบการ โดยมี คุณไชยยงค์ งามหอม วิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย มาบรรยายให้ความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *